5453

 

Regulamin korzystania ze sprzętu wodnego

 1. Sprzęt pływający wypożyczany jest wraz z wyposażeniem - kamizelkami asekuracyjnymi i wiosłami.
 2. Wypożyczać mogą wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat i przedłożą Wypożyczającemu dowód osobisty oraz akceptują warunki niniejszego regulaminu, stwierdzając to własnoręcznym podpisem.
 3. Osoby do 17 roku życia włącznie, mogą pływać tylko w towarzystwie osoby dorosłej.
 4. Osobom będącym w stanie wskazującym na spożycie napojów alkoholowych i środków odurzających sprzętu wodnego nie wypożycza się.
 5. Najemca oświadcza, że posiada umiejętności pływackie oraz zna przepisy w ruchu wodnym.
 6. Najemca oświadcza, że będzie wykonywał wszelkie polecenia obsługi informacyjnej.
 7. Najemca odbierając sprzęt powinien sprawdzić stan techniczny i kompletność sprzętu. Brak reklamacji w chwili odebrania sprzętu jest potwierdzeniem, że Klient otrzymał sprzęt pozbawiony wad, zgodnie ze specyfikacją i w dobrym stanie technicznym. Sprzęt należy zwrócić w takim stanie, w jakim był w momencie wypożyczenia.
 8. Najemca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji sprzętu i zobowiązuje się do dbałości o sprzęt i wykorzystywanie go bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem, na własną odpowiedzialność.
 9. Najemca ponosi odpowiedzialność za zaginięcie lub zniszczenie wypożyczonego sprzętu wodnego. W przypadku całkowitego uszkodzenia sprzętu, Najemca ponosi wszelkie koszty z tym związane, tj. : kajak – 2000zł; wiosło – 100zł/szt.; kamizelka asekuracyjna – 100zł/szt.; rowerek wodny – 4000zł
 10. Zniszczony całkowicie sprzęt Najemca otrzymuje na własność. W przypadku niewywiązania się z obowiązku rekompensaty strat Wynajmującego, sprawa kierowana jest do sądu.
 11. W przypadku zdekompletowania lub uszkodzenia wypożyczonego sprzętu, wysokość szkody ustala wypożyczający w oparciu o wartość braków lub cenę naprawy. W przypadku zwrócenia sprzętu uszkodzonego lub niekompletnego Uczestnik zobowiązuje się uregulować ustaloną przez Wypożyczającego kwotę.
  1. Wypożyczający zapewnia sprawny sprzęt wodny.
  2. Wypożyczający nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, za szkody, jakim mogłyby ulec.
  3. Wypożyczający nie ponosi odpowiedzialności za skutki eksploatacji powstałe wobec osób trzecich i skutki nieprawidłowej eksploatacji.
  4. Uczestnikowi zabrania się:
   1. wędkowania z kajaków,
   2. zachowania w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu oraz pasażerów,
   3. picia alkoholu w czasie dysponowania sprzętem wodnym,
   4. wykorzystywania sprzętu pływającego niezgodnie z jego przeznaczeniem,
   5. zaśmiecania akwenów oraz miejsc postoju,
 12. Uczestnik zobowiązany jest do:
  1. przestrzegania przepisów obowiązujących podczas korzystania ze sprzętu sportowego,
  2. zaniechania pływania w przypadku stwierdzenia uszkodzenia jednostki w stopniu zagrażającym bezpieczeństwu własnemu oraz pasażerów,
  3. zwrotu sprzętu w takim stanie w jakim został pobrany
  4. kulturalnego i życzliwego zachowania wobec innych osób
  5. założenia kamizelki asekuracyjnej na czas pokonywania trasy Zarząd

Odpowiedzialność Najemcy

Odpowiedzialność Wynajmującego:

Postanowienia końcowe:

Sport Camp Niepołomice Sp. z o.o.

 

Kąpielisko

mail: lowisko@lowisko-niepolomice.pl
602-272-080

 


Godziny otwarcia

 

Codziennie:
od godziny 5.00 - do 1 godziny przed zmierzchem.

Our website is protected by DMC Firewall!